ခ်င္းၿပည္နယ္မွာ အေသပစ္တုိက္ခုိင္းတဲ့ဗုိလ္မွူးရဲ့အသံဖုိင္ အြန္လုိင္းေပၚေပါက္ၾကားလာ။ 

ခ်င္းၿပည္နယ္မွာ အေသပစ္တုိက္ခုိင္းတဲ့ဗုိလ္မွူးရဲ့အသံဖုိင္ အြန္လုိင္းေပၚေပါက္ၾကားလာ။ 

 

ခ်င္းၿပည္နယ္မွာ အေသပစ္တုိက္ခုိင္းတဲ့ဗုိလ္မွူးရဲ့အသံဖုိင္ အြန္လုိင္းေပၚေပါက္ၾကားလာ။

ေအာက္သုိ႔နားေထာင္လုိက္ပါ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *