မင္းတပ္တိုက္ပြဲတြင္ မအလတပ္မွ ၅ ဦး လမ္းေဘးတြင္ျဖစ္သလို သၿဂိဳလ္လိုက္ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ ႐ုပ္သံ

မင္းတပ္တိုက္ပြဲတြင္ မအလတပ္မွ ၅ ဦး လမ္းေဘးတြင္ျဖစ္သလို သၿဂိဳလ္လိုက္ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ ႐ုပ္သံ

 

မင္းတပ္တိုက္ပြဲတြင္ မအလတပ္မွ ၅ ဦး လမ္းေဘးတြင္ျဖစ္သလို သၿဂိဳလ္လိုက္ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ ႐ုပ္သံ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *