ယေန႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရဲ့ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနမႈ အေျခအေန video ႐ုပ္သံ

ယေန႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရဲ့ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနမႈ အေျခအေန video ႐ုပ္သံ

 

ယေန႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရဲ့ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနမႈ အေျခအေန video ႐ုပ္သံ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *