မအလ ရဲ့အာဏာမသိမ္းခင္ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႉမ်ားႏွင့္ေငြေတြေပ်ာက္ဆုံးရျခင္းရဲ့ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းေတြေပၚၿပီ

မအလ ရဲ့အာဏာမသိမ္းခင္ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႉမ်ားႏွင့္ေငြေတြေပ်ာက္ဆုံးရျခင္းရဲ့ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းေတြေပၚၿပီ

 

မအလ ရဲ့အာဏာမသိမ္းခင္ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႉမ်ားႏွင့္ေငြေတြေပ်ာက္ဆုံးရျခင္းရဲ့ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းေတြေပၚၿပီ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *