ေမလ ၂၁ ရက္ေန႕ အားလံုးပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားရတဲ့ စကစ နဲ႕ NLD ပါတီတို႕ ညိွႏိႈင္းမႈ ေနာက္ဆံုးရလဒ္အေျဖ

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႕ အားလံုးပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားရတဲ့ စကစ နဲ႕ NLD ပါတီတို႕ ညိွႏိႈင္းမႈ ေနာက္ဆံုးရလဒ္အေျဖ

 

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႕ အားလံုးပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားရတဲ့ စကစ နဲ႕ NLD ပါတီတို႕ ညိွႏိႈင္းမႈ ေနာက္ဆံုးရလဒ္အေျဖ

ေအာက္သုိ႔ႏွိပ္ဝင္နားေထာင္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *