လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ မအလနဲ႔ဒလန္ေတြကိုေနာက္ဆံုးအသိေပး၊သတင္းစကားပါးလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့၊႐ုပ္သံ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ မအလနဲ႔ဒလန္ေတြကိုေနာက္ဆံုးအသိေပး၊သတင္းစကားပါးလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့၊႐ုပ္သံ

 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ မအလနဲ႔ဒလန္ေတြကိုေနာက္ဆံုးအသိေပး၊သတင္းစကားပါးလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့၊႐ုပ္သံ

ေအာက္သုိ႔နားေထာင္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *