လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုင္းတန္းလမ္းက အုပ္ခ်ဳပ္႐ုံးမႉး႐ုံးဗုံးေပါက္ကြဲမႈရဲ့ CCTV မွတ္တမ္း႐ုပ္သံ

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုင္းတန္းလမ္းက အုပ္ခ်ဳပ္႐ုံးမႉး႐ုံးဗုံးေပါက္ကြဲမႈရဲ့ CCTV မွတ္တမ္း႐ုပ္သံ

 

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုင္းတန္းလမ္းက အုပ္ခ်ဳပ္႐ုံးမႉး႐ုံးဗုံးေပါက္ကြဲမႈရဲ့ CCTV မွတ္တမ္း႐ုပ္သံ

ေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္႐ုံးမႉး႐ုံးဗုံးေပါက္ကြဲမႈရဲ့ CCTV မွတ္တမ္း႐ုပ္သံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *