ဖုန္းလုိင္းမ်ားၾကားၿဖတ္နားေထာင္ရန္ စစ္တပ္ကၾကဳိတင္ၾကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားၿဖင့္ေပါက္ၾကား။

ဖုန္းလုိင္းမ်ားၾကားၿဖတ္နားေထာင္ရန္ စစ္တပ္ကၾကဳိတင္ၾကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားၿဖင့္ေပါက္ၾကား။

 

ဖုန္းလုိင္းမ်ားၾကားၿဖတ္နားေထာင္ရန္ စစ္တပ္ကၾကဳိတင္ၾကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားၿဖင့္ေပါက္ၾကား။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *