ဟားခါးျပည္သူ႔ကာကြယ္ေတရးတပ္(CDF)ကေတာ့ မအလတပ္သား ၆ ဦးကို ပြဲျခင္းၿပီး ငရဲျပည္ပို႔ေပးလိုက္ၿပီ

ဟားခါးျပည္သူ႔ကာကြယ္ေတရးတပ္(CDF)ကေတာ့ မအလတပ္သား ၆ ဦးကို ပြဲျခင္းၿပီး ငရဲျပည္ပို႔ေပးလိုက္ၿပီ

 

ဟားခါးျပည္သူ႔ကာကြယ္ေတရးတပ္(CDF)ကေတာ့ မအလတပ္သား ၆ ဦးကို ပြဲျခင္းၿပီး ငရဲျပည္ပို႔ေပးလိုက္ၿပီ

 


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *