ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္(PDF) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ video ႐ုပ္သံ

ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္(PDF) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ video ႐ုပ္သံ

 

ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္(PDF) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ video ႐ုပ္သံ/ ဗီဒီယုိအားေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေပးပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *