မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုစစ္ကူလာတဲ့ မအလစစ္ကား ၆ စီး မီးေလာင္ၿပီး စစ္သားေတြေ ေျခာက္ထဲဆင္းေျပးေသးဆုံး

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုစစ္ကူလာတဲ့ မအလစစ္ကား ၆ စီး မီးေလာင္ၿပီး စစ္သားေတြေ ေျခာက္ထဲဆင္းေျပးေသးဆုံး

 

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုစစ္ကူလာတဲ့ မအလစစ္ကား ၆ စီး မီးေလာင္ၿပီး စစ္သားေတြေ ေျခာက္ထဲဆင္းေျပးေသးဆုံ;

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုစစ္ကူလာတဲ့ မအလစစ္ကား ၆ စီး မီးေလာင္ၿပီး စစ္သားေတြေ ေျခာက္ထဲဆင္းေျပးေသးဆုံ;

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *