ကာခ်ဳပ္စိုးဝင္းကိုအရွင္လတ္လတ္မိေက်ာင္းအိုင္ကိုပစ္ခ်ၿပီ။

ကာခ်ဳပ္စိုးဝင္းကိုအရွင္လတ္လတ္မိေက်ာင္းအိုင္ကိုပစ္ခ်ၿပီ။

 

 

ကာခ်ဳပ္စိုးဝင္းကိုအရွင္လတ္လတ္မိေက်ာင္းအိုင္ကိုပစ္ခ်ၿပီ။

ကာခ်ဳပ္စိုးဝင္းကိုအရွင္လတ္လတ္မိေက်ာင္းအိုင္ကိုပစ္ခ်ၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *