မအလ ႐ုရွားမွ ေသာင္တင္တုန္း စိုးဝင္းမွ အာဏာျပန္လု ခံရတဲ့မအလ ေပါက္ကြဲၿပီ၊စကစ တပ္ပ်တ္ၿပီ။

မအလ ႐ုရွားမွ ေသာင္တင္တုန္း စိုးဝင္းမွ အာဏာျပန္လု ခံရတဲ့မအလ ေပါက္ကြဲၿပီ၊စကစ တပ္ပ်တ္ၿပီ။

 

မအလ ႐ုရွားမွ ေသာင္တင္တုန္း စိုးဝင္းမွ အာဏာျပန္လု ခံရတဲ့မအလ ေပါက္ကြဲၿပီ၊စကစ တပ္ပ်တ္ၿပီ။

မအလ ႐ုရွားမွ ေသာင္တင္တုန္း စိုးဝင္းမွ အာဏာျပန္လု ခံရတဲ့မအလ ေပါက္ကြဲၿပီ၊စကစ တပ္ပ်တ္ၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *