မအလ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပါက္ရွာခဲ့ေပမယ့္ ေျပးလမ္းပိတ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ တပ္တြင္းသတင္း

မအလ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပါက္ရွာခဲ့ေပမယ့္ ေျပးလမ္းပိတ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ တပ္တြင္းသတင္း

 

မအလ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပါက္ရွာခဲ့ေပမယ့္ ေျပးလမ္းပိတ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ တပ္တြင္းသတင္း

ေအာက္သုိ႔နားေထာင္လုိက္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *