ခ်င္းတပ္မေတာ္CNAၾကမ္းၿပီ ေနျပည္ေတာ္လက္နက္တိုက္တစ္ခုတက္သိမ္းလိုက္ၿပီ

ခ်င္းတပ္မေတာ္CNAၾကမ္းၿပီ ေနျပည္ေတာ္လက္နက္တိုက္တစ္ခုတက္သိမ္းလိုက္ၿပီ

 

ခ်င္းတပ္မေတာ္CNAၾကမ္းၿပီ ေနျပည္ေတာ္လက္နက္တိုက္တစ္ခုတက္သိမ္းလိုက္ၿပီ

ေအာက္သုိ႔ဗီဒီယုိတင္ေပးလုိက္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *