ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၄၇ ဦးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KNDO တာဝန္ရွိသူကေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၄၇ ဦးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KNDO တာဝန္ရွိသူကေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၄၇ ဦးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KNDO တာဝန္ရွိသူကေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၄၇ ဦးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KNDO တာဝန္ရွိသူကေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *