ဆႏၵျပလူအုပ္ကိုစစ္ေကာင္စီမွ ကားနဲ႔လိုက္တိုက္ဖမ္းတဲ့ Video File

ဆႏၵျပလူအုပ္ကိုစစ္ေကာင္စီမွ ကားနဲ႔လိုက္တိုက္ဖမ္းတဲ့ Video File

 

ဆႏၵျပလူအုပ္ကိုစစ္ေကာင္စီမွ ကားနဲ႔လိုက္တိုက္ဖမ္းတဲ့ Video File


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *