စစ္ေကာင္စီက အပစ္ခပ္ရပ္မယ္ဆိုၿပီး KNU နယ္ေျမထဲ့ထိုးစစ္ဆင္လို႔ စကစတပ္ေတြ ေျမၾသဇာျဖစ္ကုန္ၿပီ

စစ္ေကာင္စီက အပစ္ခပ္ရပ္မယ္ဆိုၿပီး KNU နယ္ေျမထဲ့ထိုးစစ္ဆင္လို႔ စကစတပ္ေတြ ေျမၾသဇာျဖစ္ကုန္ၿပီ

 

စစ္ေကာင္စီက အပစ္ခပ္ရပ္မယ္ဆိုၿပီး KNU နယ္ေျမထဲ့ထိုးစစ္ဆင္လို႔ စကစတပ္ေတြ ေျမၾသဇာျဖစ္ကုန္ၿပီ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *