ေပါက္ၾကားလာခဲ့တဲ့ မင္းေအာင္လွိုင္ကို ဦးသန္းေရႊေျပာတဲ့တပ္တြင္း အထူးသတင္း

ေပါက္ၾကားလာခဲ့တဲ့ မင္းေအာင္လွိုင္ကို ဦးသန္းေရႊေျပာတဲ့တပ္တြင္း အထူးသတင္း

 

ေပါက္ၾကားလာခဲ့တဲ့ မင္းေအာင္လွိုင္ကို ဦးသန္းေရႊေျပာတဲ့တပ္တြင္း အထူးသတင္း


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *