ဒုတပ္ခ်ဳပ္ စိုးဝင္း ကိစၥ နစက ရွင္းၿပီ

ဒုတပ္ခ်ဳပ္ စိုးဝင္း ကိစၥ နစက ရွင္းၿပီ

 

ဒုတပ္ခ်ဳပ္ စိုးဝင္း ကိစၥ နစက ရွင္းၿပီ

ေအာက္သုိ႔ဗီဒီဖုိင္ထားေပးလုိက္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *