နိုင္ငံေတာ္အစိုးရဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး အေမစုေျပာၿပီ(video ႐ုပ္သံ)

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး အေမစုေျပာၿပီ(video ႐ုပ္သံ)

 

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး အေမစုေျပာၿပီ(video ႐ုပ္သံ)

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *