ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေအာင္လင္းေဒြးကိုအတည္ျပဳလိုက္ျပီ

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေအာင္လင္းေဒြးကိုအတည္ျပဳလိုက္ျပီ

 

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေအာင္လင္းေဒြးကိုအတည္ျပဳလိုက္ျပီ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *