ကြန္မန္ဒိုျဖစ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေျမျပန႔္အထူးကြန္မန္ဒိုတပ္မႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးဗထူးေၾကညာလိုက္ၿပီ

ကြန္မန္ဒိုျဖစ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေျမျပန႔္အထူးကြန္မန္ဒိုတပ္မႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးဗထူးေၾကညာလိုက္ၿပီ

 

ကြန္မန္ဒိုျဖစ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေျမျပန႔္အထူးကြန္မန္ဒိုတပ္မႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးဗထူးေၾကညာလိုက္ၿပီ


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *