မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုတေက်ာ့ျပန္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုေတာ့ CDF လက္ခ်က္ေၾကာင့္ နားကားသြားျပန္ၿပီ(video ႐ုပ္သံ)

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုတေက်ာ့ျပန္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုေတာ့ CDF လက္ခ်က္ေၾကာင့္ နားကားသြားျပန္ၿပီ(video ႐ုပ္သံ)

 

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုတေက်ာ့ျပန္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုေတာ့ CDF လက္ခ်က္ေၾကာင့္ နားကားသြားျပန္ၿပီ(video ႐ုပ္သံ)


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *