ေရႊကူရဲစခန္းကို KIA နဲ႔ PDF တပ္ဖြဲ႕ေတြေပါင္းၿပီး အပီအျပင္ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ႐ုပ္သံ

ေရႊကူရဲစခန္းကို KIA နဲ႔ PDF တပ္ဖြဲ႕ေတြေပါင္းၿပီး အပီအျပင္ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ႐ုပ္သံ

 

ေရႊကူရဲစခန္းကို KIA နဲ႔ PDF တပ္ဖြဲ႕ေတြေပါင္းၿပီး အပီအျပင္ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ႐ုပ္သံ


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *