အျမန္လမ္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မအလတပ္သားတစ္ဦးေသဆုံးသြားတဲ့(video ႐ုပ္သံ)

အျမန္လမ္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မအလတပ္သားတစ္ဦးေသဆုံးသြားတဲ့(video ႐ုပ္သံ)

 

အျမန္လမ္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မအလတပ္သားတစ္ဦးေသဆုံးသြားတဲ့(video ႐ုပ္သံ)

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *