ပ်ဴေစာထီး ၃ ဦးကို မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းအဖြဲ႕မွေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းသုတ္သင္လိုက္တဲ့ ႐ုပ္သံ

ပ်ဴေစာထီး ၃ ဦးကို မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းအဖြဲ႕မွေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းသုတ္သင္လိုက္တဲ့ ႐ုပ္သံ

 

ပ်ဴေစာထီး ၃ ဦးကို မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းအဖြဲ႕မွေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းသုတ္သင္လိုက္တဲ့ ႐ုပ္သံ


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *