အေရးႀကီးလို႔ ဒီ႐ုပ္သံဖိုင္ကို NUG အစိုးရဆီကိုေရာက္ေအာင္ပို႔ေပးၾကပါ

အေရးႀကီးလို႔ ဒီ႐ုပ္သံဖိုင္ကို NUG အစိုးရဆီကိုေရာက္ေအာင္ပို႔ေပးၾကပါ

 

အေရးႀကီးလို႔ ဒီ႐ုပ္သံဖိုင္ကို NUG အစိုးရဆီကိုေရာက္ေအာင္ပို႔ေပးၾကပါ


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *