ဒီေမာ့ဆို ကုန္းသာရြာတိုက္ပြဲမွာ မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့တပ္သား ၈၀ ထက္မနည္းမသာေပၚသြားတဲ့(video ႐ုပ္သံ)

ဒီေမာ့ဆို ကုန္းသာရြာတိုက္ပြဲမွာ မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့တပ္သား ၈၀ ထက္မနည္းမသာေပၚသြားတဲ့(video ႐ုပ္သံ)

 

ဒီေမာ့ဆို ကုန္းသာရြာတိုက္ပြဲမွာ မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့တပ္သား ၈၀ ထက္မနည္းမသာေပၚသြားတဲ့(video ႐ုပ္သံ)

 


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *