မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့ NLD ကိုအစေဖ်ာက္ေတာ့မဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္ ဗီဒီယိုဖိုင္ေပါက္ၾကား

မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့ NLD ကိုအစေဖ်ာက္ေတာ့မဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္ ဗီဒီယိုဖိုင္ေပါက္ၾကား

 

မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့ NLD ကိုအစေဖ်ာက္ေတာ့မဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္ ဗီဒီယိုဖိုင္ေပါက္ၾကား


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *