လံုးဝထင္မထားတဲ့သတင္းထူး ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား လက္နက္မ်ားယူေဆာင္ျပီး ပုန္ကန္ၾကျပီ

လံုးဝထင္မထားတဲ့သတင္းထူး ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား လက္နက္မ်ားယူေဆာင္ျပီး ပုန္ကန္ၾကျပီ

 

ေမလ ၃၁ ရက္လံုးဝထင္မထားတဲ့သတင္းထူး ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား လက္နက္မ်ားယူေဆာင္ျပီး ပုန္ကန္ၾကျပီ

ေမလ ၃၁ ရက္လံုးဝထင္မထားတဲ့သတင္းထူး ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား လက္နက္မ်ားယူေဆာင္ျပီး ပုန္ကန္ၾကျပီ

သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ပစ္ကုန္ၾကပါေစ။ မင္း ေအာင္လွုိင္ရဲ့ ေခြးကေလးမ်ား။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *