ျပည္သူေတြဝမ္းသာလိုက္ေတာ့၊ ခုေတာ့ စကစ ေတြေၾကာက္ခ်ီးပန္းၿပီး PDFေၾကာင့္R2P ေခၚဖို႔အေျခေနျဖစ္ေနတဲ့ မအလ

ျပည္သူေတြဝမ္းသာလိုက္ေတာ့၊ ခုေတာ့ စကစ ေတြေၾကာက္ခ်ီးပန္းၿပီး PDFေၾကာင့္R2P ေခၚဖို႔အေျခေနျဖစ္ေနတဲ့ မအလ

 

ျပည္သူေတြဝမ္းသာလိုက္ေတာ့၊ ခုေတာ့ စကစ ေတြေၾကာက္ခ်ီးပန္းၿပီး PDFေၾကာင့္R2P ေခၚဖို႔အေျခေနျဖစ္ေနတဲ့ မအလ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *