စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မအလစားပြဲထိုးေနသည့္ ပုံတစ္ခ်ိဴ႕တ႐ုတ္ထုတ္ wechat မွာေခတ္စားလာ

စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မအလစားပြဲထိုးေနသည့္ ပုံတစ္ခ်ိဴ႕တ႐ုတ္ထုတ္ wechat မွာေခတ္စားလာ

စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မအလစားပြဲထိုးေနသည့္ ပုံတစ္ခ်ိဴ႕တ႐ုတ္ထုတ္ wechat မွာေခတ္စားလာ

ျမန္မာစစ္ေကာင္စီ၏စားပြဲထိုးေနသည့္ ပုံတစ္ခ်ိဴ႕မွာ လူမႈကြန္ကယက္စာမ်က္ႏွာေပၚေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ၊လူအမ်ားကရယ္စရာပုံမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳလာခဲ့ပါသည္။ ထိုသိုအသုံးျပဳလိုက္သည္ပုံမ်ားဟာ နိူင္ငံတစ္ကာထိ ေခတ္စားလာခဲ့ပါတယ္။

Wechat မွာလည္း မအလ စားပြဲထိုးေနသည္ပုံမ်ားေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး လူအမ်ားအျပားေလွာင္ျခင္စရာေကာင္းသည့္ ျမန္မာ့ စကစေခါင္းေဆာင္တစ္ဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။


ထိုသိုခတ္စားလာသည့္အက်ိဴးဆက္မွာ ျမန္မာအေရးကို ကမၻာကပိုသိၿပီး ပိုၿပီးလႈံးေဆာ္နိူင္သာေၾကာင့္ အရမ္းကိုအက်ိဴးရွိသည့္ လုပ္ရက္လို႔ျမင္မိပါသည္လို႔။ နိူင္ငံေရးေဝဖန္သုံးသပ္သူတစ္ခ်ိဴ႕ကေရးသားမွတ္ခ်က္ေပးထားတာမ်ိဴးေတြ႕ရွိရလာပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *