ကယားျပည္္တြင္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ PDF မွ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကို အျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ခဲ့

ကယားျပည္္တြင္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ PDF မွ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကို အျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ခဲ့

 

ကယားျပည္္တြင္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ PDF မွ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကို အျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ခဲ့

ေအာက္သုိ႔ဗီဒီယုိ ေဖာ္ၿပေပးပါသည္။

 

ကယားျပည္္တြင္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ PDF မွ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကို အျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ခဲ့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *