ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ခ်ိန္ကိုက္ဗုံး ၄ လုံးေပါက္ကြဲ(video ႐ုပ္သံ)

ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ခ်ိန္ကိုက္ဗုံး ၄ လုံးေပါက္ကြဲ(video ႐ုပ္သံ)

 

 

ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ခ်ိန္ကိုက္ဗုံး ၄ လုံးေပါက္ကြဲ(video ႐ုပ္သံ)

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *