ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕ မနက္ပိုင္းမဂၤလာရိွလိုက္တဲ့ သတင္းပါဗ်ာ ခ်က္ ႏုိင္ငံက စစ္ကူမ်ား အခုဝင္လာပါျပီ

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕ မနက္ပိုင္းမဂၤလာရိွလိုက္တဲ့ သတင္းပါဗ်ာ ခ်က္ ႏုိင္ငံက စစ္ကူမ်ား အခုဝင္လာပါျပီ

 

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕ မနက္ပိုင္းမဂၤလာရိွလိုက္တဲ့ သတင္းပါဗ်ာ ခ်က္ ႏုိင္ငံက စစ္ကူမ်ား အခုဝင္လာပါျပီ

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕ မနက္ပိုင္းမဂၤလာရိွလိုက္တဲ့ သတင္းပါဗ်ာ ခ်က္ ႏုိင္ငံက စစ္ကူမ်ား အခုဝင္လာပါျပီ။

ေအာက္သုိ႔ေဖာ္ၿပေပးပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *