ဖလမ္းေတာင္ေပၚလမ္းမွာ စစ္ေကာင္စီယာဥ္တန္းတစ္ခုလုံးကို CDF တပ္ဖြဲ႕ကေျခမႈန္းလိုက္ျပန္ၿပီ

ဖလမ္းေတာင္ေပၚလမ္းမွာ စစ္ေကာင္စီယာဥ္တန္းတစ္ခုလုံးကို CDF တပ္ဖြဲ႕ကေျခမႈန္းလိုက္ျပန္ၿပီ

 

ဖလမ္းေတာင္ေပၚလမ္းမွာ စစ္ေကာင္စီယာဥ္တန္းတစ္ခုလုံးကို CDF တပ္ဖြဲ႕ကေျခမႈန္းလိုက္ျပန္ၿပီ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *