ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕ ညပိုင္း သတင္းထူးၾကီး ဒီသတင္းအရဆိုရင္ေတာ့ စကစ ရဲ႕ အဖြဲ႕တစ္ခုလံုး အတြင္းေၾကေၾကေနျပီ

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕ ညပိုင္း သတင္းထူးၾကီး ဒီသတင္းအရဆိုရင္ေတာ့ စကစ ရဲ႕ အဖြဲ႕တစ္ခုလံုး အတြင္းေၾကေၾကေနျပီ

 

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕ ညပိုင္း သတင္းထူးၾကီး ဒီသတင္းအရဆိုရင္ေတာ့ စကစ ရဲ႕ အဖြဲ႕တစ္ခုလံုး အတြင္းေၾကေၾကေနျပီ

ေအာက္သုိ႔ဝင္ႏွိပ္လုိက္ပါ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *