ဒီသတင္းအရဆုိရင္ေတာ့ ေခြးမင္းေအာင္လွုိင္ရဲ့ငယ္သားေတြကုိ ထိန္းလုိ႔မရေတာ့ဘူး တပ္ပ်က္ေနၿပီ

ဒီသတင္းအရဆုိရင္ေတာ့ ေခြးမင္းေအာင္လွုိင္ရဲ့ငယ္သားေတြကုိ ထိန္းလုိ႔မရေတာ့ဘူး တပ္ပ်က္ေနၿပီ

 

ဒီသတင္းအရဆုိရင္ေတာ့ ေခြးမင္းေအာင္လွုိင္ရဲ့ငယ္သားေတြကုိ ထိန္းလုိ႔မရေတာ့ဘူး တပ္ပ်က္ေနၿပီ

ဒီသတင္းအရဆုိရင္ေတာ့ ေခြးမင္းေအာင္လွုိင္ရဲ့ငယ္သားေတြကုိ ထိန္းလုိ႔မရေတာ့ဘူး တပ္ပ်က္ေနၿပီ။ ေအာက္ဗီဒီယုိကုိႏွိပ္ဝင္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *