ေခြးဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စုိးဝင္းေသဆု့းေၾကာင္း အတည္ၿပဳလုိက္ၿပီ။

ေခြးဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စုိးဝင္းေသဆု့းေၾကာင္း အတည္ၿပဳလုိက္ၿပီ။

 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စုိးဝင္းေသဆု့းေၾကာင္း အတည္ၿပဳလုိက္ၿပီ။

ဗီဒီဖုိင္အားေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေပးသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *