စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ လက္နက္ကိုင္စစ္သင္တန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ(video ႐ုပ္သံ)

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ လက္နက္ကိုင္စစ္သင္တန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ(video ႐ုပ္သံ)

 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ လက္နက္ကိုင္စစ္သင္တန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ(video ႐ုပ္သံ)


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *