မီးပုလင္းျဖင့္ ပုဂံဘုရားမ်ားအား ပစ္ေပါက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ သူ (၂) ဦး( video ႐ုပ္သံ)

မီးပုလင္းျဖင့္ ပုဂံဘုရားမ်ားအား ပစ္ေပါက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ သူ (၂) ဦး( video ႐ုပ္သံ)

 

မီးပုလင္းျဖင့္ ပုဂံဘုရားမ်ားအား ပစ္ေပါက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ သူ (၂) ဦး( video ႐ုပ္သံ)

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *