ဒုတပ္ရင္းမႈး ဗိုလ္မႈးက တပ္ခြဲမႈး ဗိုလ္ႀကီးထံသို႔ icom စက္ျဖင့္ ေျပာၾကားေနတဲ့ အသံဖိုင္ေပါက္ၾကား

ဒုတပ္ရင္းမႈး ဗိုလ္မႈးက တပ္ခြဲမႈး ဗိုလ္ႀကီးထံသို႔ icom စက္ျဖင့္ ေျပာၾကားေနတဲ့ အသံဖိုင္ေပါက္ၾကား

 

ဒုတပ္ရင္းမႈး ဗိုလ္မႈးက တပ္ခြဲမႈး ဗိုလ္ႀကီးထံသို႔ icom စက္ျဖင့္ ေျပာၾကားေနတဲ့ အသံဖိုင္ေပါက္ၾကား

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *