တရားဝင္ေၾကညာသတိေပးလိုက္တဲ့ PDF ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္ခံရဲ့ေျပာၾကားခ်က္

တရားဝင္ေၾကညာသတိေပးလိုက္တဲ့ PDF ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္ခံရဲ့ေျပာၾကားခ်က္

 

တရားဝင္ေၾကညာသတိေပးလိုက္တဲ့ PDF ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္ခံရဲ့ေျပာၾကားခ်က္


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *