မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ ၈၀ ေက်ာ္က်ဆုံး KNDF ထုတ္ျပန္

မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ ၈၀ ေက်ာ္က်ဆုံး KNDF ထုတ္ျပန္

 

မင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ ၈၀ ေက်ာ္က်ဆုံး KNDF ထုတ္ျပန္

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *