He chakok nen hian Ruhtliak  Pa ngaitakin a in zawm lehtir theih

He chakok nen hian Ruhtliak  Pa ngaitakin a in zawm lehtir theih

 

Chakok hi chu inhre theuh awm e,chawhmeh ah kan eithinkha a nia,tin chakok hi luikamah atam bik em em a,chawhmeh ah hian tuitak a ni ringawt.Mizoramah chuan lawngtlai District ngenpui kai leh khawmawiah saw atam em em mai ani,Chakok hi damdawi atan alo tha hle tih ani,chupawh ruhtliak tawh a inzawm leh theihna atan hian atha lutuk ti ani,

 

Kum 2012 ah Burma ram khaw pakhatah Pa pakhat chuan.chakai khawrhturin luiah akala, chakai a khawrhnaah Uchang aman teuha, tichuan an zuangthla palhang atih vangin akut leh ke tekha ati tliak sak veka.tichuan ipte ah a aka,ahawh kawngah khan Chakok chu lahin akhungtela, a ak tela, mahse inah athlen chuan a Uchang man ho chu anlo awm lo.anlo zuangthlak veka, 1 te chauh  alo awm a ni, tichuan ala a, eng ngetin nge nachinah anvai maikhan ankut leh kete ka tih tliaksak veka,engtin nge an zuangtheih tiin a enchu akut leh ke chu alo tliak lo reng reng alo ni,

 

Tichuan arilru ah chuan ngaihtuahna aloluta, mak ati deuha,Uchang chu lahin akut leh ke ruhte kha atih tliaksak veka,tichuan a ipte ah chuan dah lehin chakok a zuk dah tela,minute 5 hnuah a en leh chu uchang chu apangaiin a zuang leh theih ani, tichuan mak atia, khami lai khan, a u fapa chu thingchung atangin atlak vang ake ruh atliaka,damdawiin ah a awm laitak ania,

 

Chute laichuan a u fapa ake ruk tliak damdawiinah awm chu doctor hochuan thir nen zawmsak turin antia,chuta afa nu chu lokalin apa chu ahriha,chu pa chu damdawiin ah kal vatin thir nen zawmsak lohturin doctor hochu atia, keimah in kati dam ang, thir nen zawmsak angailo tiin, a u fapa damdawiinah awm chu inah ahaw puia, tichuan he chakok hmangin atih saka, a u fapa ke ruhtliak chu adam ati ani,

 

A tihsak danchu, chakok chu a deng sawm veka, tichuan a u fapa ke ruk tliak chu pawt mam sak deuhin,he chakok abel sak beka, tichuan puan nen atuam sak a,zan alo ni chuan a u fapa chu atuar zoloa a au vak vaka, awm ziachu aruh tliak in zawm vangin ana a,chu chu atuar theihlo ti ani, tikhan ni 3 chhung antam sak hnu chuan, pangai takin aruk tliak chu a in zawmtha veka, tichuan damdawiinah chuan kalpuiin Doctor techu a va entir ani, doctor ho chuan mak anti tawp ani, ti a ni,

 

awle tiang khawpa alo that anichuan, nang leh kei atan hian thu lawm awm tak a ni,kan tan atang kai hle dawn tina ani,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *