Hmai duk atan damdawitha

Hmai duk atan damdawitha

 

I hmai aduk em? Mithen khat chuan hmai duk hi pumpui chak lovang te an tia,athen in chhul lam that lo vangte antia,athen chuan zuin vang te antia, areh theihnan damdawi emaw? Hmai hnawih emaw? Leiin mitam takin anbuai puithin,athen chu reh mahse athen erawh areh vethei chuanglo ani,chu vang chuan hmaiduk atan hian Coconut kawr leh lemon hi hmai duk atan atha a ni,

 

Tlemin hansawi zau deuh ila, Coconut hi apic en ula, athen chuan achhung ami lain akawr kha tuiinna no ahte ansiama anhmang a ni,chu tiang khawp chuan he Coconut kawr hi alo tang kai hle bak ah,damdawi atan pawh alo tha a ni, lemon teloin vawi thumvel Coconut kawr hi hmang chinte hmai alo mam ziatur chu i hre mai ang,

 

Hmai duk atan ati dantur chu,Zan mutdawn apiang hian.Coconut kawr chu kanla anga,lung phekah chuan lemon tuinen kantat anga,hmaiduk ah hcuan kanhnawih thin anga.ni reilo teah adam ani,Coconut kawr chauh hi tat ila hmaiah hawih chin ila,aro hunah chuan Tanakha ang vetho a ni,

 

Awle ti chuan hmaiduk atan chuan lemon tuinen tat sela, hmai ah hnawih sela, Tanakha anga hmang duh tetan chuan Coconut kawr chauh kha lungah tatse hawih se,tichuan hmai amam thadawn a ni,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *